دانلود پایان نامه
2-1-17-1)مراحل رشد «نولان»46
2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز»46
2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات50

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها50
2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات51
2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات53
2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات55
2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن56
2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت56
2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان57
2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران58
بخش دوم:عملکرد مالی61
2-2-1) مقدمه62
2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی62
2-2-3) اندازه گیری عملکرد63
2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد65
2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل68
2-2-6) عملکرد مالی71
2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی72
بخش سوم:پیشینه تحقیق75
2-3-1)مقدمه76
2-3-1-1)تحقیقات خارجی76
2-3-1-2)تحقیقات داخلی81
فصل سوم:روش تحقیق
3-1)مقدمه86
3-2)روش تحقیق86
3-3) جامعه و نمونه آماری87
3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها88
3-4-1)کتابخانه ای88
3-4-2)پرسشنامه89
3-5) روایی وپایایی پرسشنامه90
3-5-1) روایی 90
3-5-2) پایایی91
3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها92
فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1)مقدمه95
4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق95
4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات104
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه111
5 ـ2) نتیجه گیری111
5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی111
5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی115
5-3) پیشنهادهای تحقیق119
5 ـ4) پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده122
5-5)محدودیت های تحقیق122
منابع123
پیوست الف) پرسشنامه129
پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها134
پیوست ج)توصیف متغیرها 138
پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها141
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات49
جدول (2-2) ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات55
جدول(2-3) شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی74
جدول(3-1)طیف پاسخی پرسشنامه90
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه92
جدول(4-1) توصیف متغیر زیرساخت96
جدول(4-2) توصیف متغیر اتوماسیون اداری97
جدول (4ـ3) توصیف متغیر شبکه و امکانات ارتباطی98
جدول(4ـ4)توصیف متغیر سیستم گزارشات مدیریت99
جدول(4-5)توصیف متغیر منابع انسانی پشتیبان100
جدول (4-6) توصیف متغیر رشد فروش101
جدول(4- 7 ) توصیف متغیر رشد سودآوری102
جدول(4-8) توصیف متغیر بازده سهام103
جدول(4- 9 ) بررسی مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت106
جدول(4- 10 ) بررسی مدل تحقیق با درنظر گرفتن اندازه شرکت109
جدول(5-1) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر زیرساخت111
جدول(5-2) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر اتوماسیون اداری112
جدول(5-3) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر شبکه و امکانات ارتباطی113
جدول(5-4) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر سیستم گزارشات مدیریت113
جدول(5-5) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر منابع انسانی پشتیبان114
جدول(5-6) نرخ رشد فروش سالیانه114
جدول(5-7) نرخ رشد سود سالیانه115
جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام سالیانه115
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(3-1) مدل ارایه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی76
شکل(3-2) مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ77
شکل(3-3)مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم78
شکل(3-4) مدل کلی تحقیق مان زانگ و جیمزمک کلوگ79
شکل(3-5) مدل کلی تحقیق مان بروس لویس وآنتونی79
شکل(3-6) مدل کلی تحقیق فوجان لای، زندای زاو و کواینگ وانگ80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1) مدل طراحی شده تحقیق8
نمودار (2-1) فن آوری اطلاعات وچهارچوب آن36
نمودار (2- 2 ) بلوغ سازمانی برحسب برنامه ریزی IT /IS41
نمودار (2- 3 ) ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات45
نمودار (2- 4 ) نمودار کلی فرآیند عملکرد67
نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر زیرساخت96
نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر اتوماسیون ادری97
نمودار(4ـ3)هیستوگرام متغیر شبکه و امکانات ارتباطی98
نمودار(4ـ4)هیستوگرام متغیر سیستم گزارشات مدیریت99
نمودار(4-5) هیستوگرام متغیر منابع انسانی پشتیبان100
نمودار (4-6) هیستوگرام متغیر رشد فروش101
نمودار (4- 7 ) هیستوگرام متغیر رشد سودآوری102
نمودار (4-8) هیستوگرام متغیر بازده سهام103
نمودار (4- 9 ) آزمون مدل تحقیق ( حالت استاندارد)104
نمودار (4- 10) آزمون مدل تحقیق ( حالت اعداد معنی داری)105
نمودار (4- 11 ) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های کوچک107
نمودار (4-12) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های بزرگ108
چکیده:
فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک1 باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی2، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام پذیرفته شدند.
کلمات کلیدی : فن آوری اطلاعات ، زیر ساخت، شبکه، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، عملکرد مالی
فصل اول
کلیات تحقیق
1ـ1)مقدمه
امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی3 است و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات4 است.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی )5تحت نفوذ در آمده است. شرکت های تجاری که در تلاش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، باید تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات6 است. بی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسی ایفا می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها7 دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت8 این اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی9،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی10 کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری11 است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی12، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی13، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.
در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.
1-2 ) بیان مسأله
عملکرد مالی14 شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی است. مدیران با بکارگیری روش های جدید تلاش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارایه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار است و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). باید توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری کرد(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).
امروزه شرکت های ایرانی تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن است.با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری15 در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی است که می تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). بررسی ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی16 امروز به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته شود و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درباره وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین کرد. بنابراین شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). باید توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می شود (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)
1- زیرساخت
2- اتوماسیون اداری
3- شبکه و امکانات ارتباطی
4- سیستم گزارشات مدیریت
5- منابع انسانی پشتیبان
با توجه به مطالب بیان شده، محور اصلی این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3)اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
به نظر بسیاری از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامی جنبه ها وصنایع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهایی به عنوان سرمایه سازمانی تصور نمی شد، فرآیند مدیریت هنری فردی تصور می شد، نه به عنوان فرآیند هماهنگی وسیع جهانی گسترده.اما امروزه اهمیت و ضرورت سیستم های اطلاعاتی درک شده است،زیرا بیشتر سازمان ها برای موفقیت خود به این سیستم ها نیاز دارند.فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد .هدف ازاین بررسی،تحلیل موشکافانه یکی از دلایلی است که سبب می شود برخی بنگاه ها دراستفاده از این فن آوری به اندازه کافی اثربخشی نداشته باشند(خادمی،1386،ص47).
استفاده از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک اصل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و رقابت در بازارهای رقابتی امروزی است. برای این که یک شرکت بتواند با رقبای داخلی وخارجی روبرو شود نیاز به تجهیزاتی دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت شود.استفاده فن آوری اطلاعات در شرکت ها می تواند در سودآوری17، بهره وری و سرعت عملکرد آن ها تاثیر بگذارد.انجام این تحقیق میتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشویق مدیران برای استفاده از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر می رسد برای آن که شرکت ها از حالت ایستا خارج و به گردش مستمر دارایی های خود بپردازند لازم است هماهنگی هایی میان محصول ومصرف کننده خود ایجاد نمایند تا بتواند سرمایه های گران قیمت خود را تحرک بخشیده و از طریق گردش سریع تر سرمایه حاشیه سود خود را منطقی تر کنند. چنین شرکت هایی باید بتوانند اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل تولید و تدارک مواد انتقال دهند تا تولید را با توجه به اطلاعات کافی برنامه ریزی نمایند(رفیعی،1383،ص5).
با توجه به این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و نقش آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است ، تحقیق پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه میزان بر عملکرد مالی شرکت ها موثر است ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران است و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات است. نتایج تحقیق حاضر میتواند به میزان زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن حائز اهمیت باشد.
1-4)اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می توان به دو قسمت علمی وکاربردی طبقه بندی نمود که عبارت است:
الف)اهداف علمی- در اینجا هدف اصلی پاسخ به سوال اصلی تحقیق بوده که می توان در قالب موارد زیر آن را بیان نمود:
• توصیف متغیرهای تحقیق شامل زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت، منابع انسانی پشتیبان، رشد فروش، رشد سودآوری و نرخ بازده سهام
• تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق در قالب مدل ارایه شده
• آزمون فرضیه های تحقیق
ب)اهداف کاربردی- هدف کاربردی این تحقیق در شناخت ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات است که مدیران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انسانی بتوانند به کارگیری IT در شرکت ها را برنامه ریزی و کنترل نمایند و نیز بتوانند در راستای بهبود عملکرد از IT استفاده نمایند.
1-5 )چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود.این چهارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی و پرورده ،مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شده اند.این متغیرها ناگزیر با مسآله تحقیق مرتبط هستند.پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تائید یا عدم تائید است)،درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. به این ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق به شمار می آید(سکاران،1381،ص94). در این راستا بررسی متون اخیر نشان می دهد که محققان مختلفی تاثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد مالی را مورد بررسی قرارداده اند.با توجه به مدل ها و تحقیقات انجام شده در گذشته مدل این تحقیق طراحی شده و در نمودار(1-1)به تصویر کشیده شده است. که تاثیر مستقیم عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات را بر عملکرد مالی مورد آزمون قرار می دهد:
نمودار (1-1) مدل تحقیق
1-6) فرضیه ها
با توجه به مدل تحقیق، فرضیه های این تحقیق به قرار زیر است:
1.بین زیرساخت های فن آوری اطلاعات و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
2.بین زیرساخت های فن آوری اطلاعات و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
3.بین اتوماسیون اداری و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
4.بین اتوماسیون اداری و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
5.بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
6.بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
7.بین سیستم گزارشات مدیریت و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8.بین سیستم گزارشات مدیریت و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
9.بین منابع انسانی پشتیبان و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
10.بین منابع انسانی پشتیبان و رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
11.بین رشد فروش شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.
12.بین رشد سود شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.
ضمنا اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر در تمام روابط فوق در نظر گرفته شده است.
1-7)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق:
تعاریف عملیاتی، سطح مفهومی(نظری) را با سطح تجربی مشاهده پیوند می زند و محقق را قادر می سازد که با استفاده داده های اولیه ای که همواره به صورت واقعیت های مشاهده پذیر قابل اندازه گیری در اختیار اوست تا بتواند تحقیق را اجرا کند(خاکی ،1387،ص62) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد:
الف) سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات18: فناور ی اطلاعات شاخه ای از فن آوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار،شبکه افزار،مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی،دستکاری،انتقال ،مدیریت،کنترل،داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد(فتحیان و مهدوی نور،1383ص71).مجموعه ماشین ها،دانش فنی،روش ها ومهار ت های استفاده ازآن ها در تولید، پردازش،انباشت و بازیافت، جابجایی، انتقال و مصرف اطلاعات است،از ساده ترین تا پیچیده ترین و از اولی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطلاعاتی است(خادمی ، 1387). اصطلاح سرمایه گذاری در اطلاعات هم میزان دارا بودن مولفه های فن آوری اطلاعات است. اندازه گیری میزان اجرایی شدن IT توسط مولفه های زیر قابل دستیابی است:
• زیرساخت19-این متغیر به معنای تمامی اجزای سخت افزاری و نرم افزاری موجود در شرکت است(مبارکی و همکار،1383،ص2).در این تحقیق اندازه گیری این متغیر از طریق سازه هایی نظیر تعداد کامپیوترها، قابلیت های کامپیوترها،تعداد چاپگرها، بسته های نرم افزاری، به روز بودن داده ها و اطلاعات می باشد که به وسیله پرسشنامه از مدیران وکارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
• اتوماسیون اداری20- این متغیر مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود(محمدی و همکاران، 1390، ص 142).اندازه گیری این متغیر از طریق سازه هایی مانند کارتابل الکترونیک، بایگانی الکترونیک مکاتبات، پست الکترونیک، ارجاع الکترونیک صدور الکترونیک شماره اندیکاتور،اسکن مکاتبات و مکاتبات وارده وصادره الکترونیک صورت می گیرد که از طریق پرسشنامه از کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
• شبکه21 و امکانات ارتباطی- شبکه‌های کامپیوتری برای به اشتراک گذاشتن به کار می روند. شبکه یک سیستم ارتباطی بین کامپیوترها و وسایل جانبی از قبیل کامپیوترها ، چاپگرها، فاکس ها ، مودم ها و غیره در جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات است (جهانگیری، 1386، ص 8). در این تحقیق این متغیر از طریق سازه هایی مانند ویدیو کنفرانس، ایمیل، اینترنت، اکسترانت،وب سایت و چت اندازه گیری می شود به وسیله ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
• سیستم گزارشات مدیریت (MRS)22-این سیستم بیشتر نیازهای اطلاعات روزانه مدیران را برای تصمیم گیری تأمین می کند. این سیستم گزارشات متنوعی تهیه کرده و در اختیار مدیران قرار می دهد. محتوی این گزارشات پیشاپیش توسط مدیران مشخص می شود و بنابر این کاملاً با نیازهای آن ها تطابق دارد(حسین نخعی، 1391، ص 2). در این تحقیق این متغیر از طریق سازه هایی مانند گزارشات برنامه ای، گزارشات درخواستی، گزارشات خاص، گزارشات تفصیلی و گزارشات شاخص اندازه گیری می شود که به وسیله پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
• منابع انسانی پشتیبان23-عبارت است از تمامی کارکنان شرکت که در امر ذخیره سازی، پردازش و توزیع اطلاعات مشغول به کار هستند و با سخت افزارها و نرم افزارها کار می کنند(مبارکی و همکار،1383، ص 2). در این تحقیق،این متغیر از طریق سازه های دانش بکارگیری، میزان آموزش، مهارت در استفاده،انگیزه استفاده، سرعت استفاده و رضایت استفاده اندازه گیری می شود که به وسیله پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
ب) عملکرد مالی- این متغیر به عنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثربخشی سازمانی است و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مالی درجه یا میزانی است که شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید.(فتحی و همکاران،1386،ص68). مولفه های اندازه گیری عملکرد مالی در این تحقیق شامل رشد فروش، رشد سودآوری و بازده سهام است که به صورت زیر تعریف می شوند.
• رشد فروش(SG)24-میزان افزایش فروش در یک سال را رشد فروش می گویند(کردستانی و همکار،1390،ص174) نرخ رشد فروش از رابطه زیر قابل محاسبه است:

که در آن S بیان کننده میزان فروش است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t می باشد.
• رشد سودآوری-سودآوری توانایی شرکت در به دست آوردن درآمدوسود است(اسماعیل پور و همکار،1390،ص47)، که رشد سالیانه آن معیار خواهد بود. رشد سودآوری از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

که در آن I بیان کننده میزان سودآوری است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t می باشد.
• بازده سهام25 -معمولا بازده سهام در یک دوره معین شامل هرگونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است و برابر است با :

که در آن r نرخ بازده سهام ، P قیمت سهام و D منافع حاصل از مالکیت می باشد.
اندازه شرکت26: این متغیر تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است(توکلی و همکاران،1388، ص50) در این تحقیق حجم فروش شرکت ها معیار خواهد بود و از طریق لگاریتم فروش به دست می آید.
1-8)قلمرو تحقیق:
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی،مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
• قلمرو موضوعی- موضوع این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است که ارتباط میان سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

• قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
• قلمرو زمانی- داده ها و اطلاعات این تحقیق در سه ماهه اول سال 93 جمع آوری شده اند .
فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)
بخش اول
فن آوری اطلاعات
2-1-1) مقدمه
فن آوری اطلاعات پدیده ای است که از به کارگیری وسیع سیستم های کامپیوتری در سازمان ها و جامعه تحول عمیق ناشی از به کارگیری سیستم های کامپیوتری، در لایه های مختلفی ایجاد شده، و در هر لایه مجهز به بروز اثرات مختلف در محدوده های مختلفی می شود.در عصر حاضر فن آوری اطلاعات به عنوان سلسله اعصاب جامعه مدرن27 مطرح است و اگر روزی کشورهای مدرن دنیا بدون انرژی قادر به ادامه حیات نبودند امروزه کشورها بدون فن آوری اطلاعات مرده محسوب می شوند(موحدی و همکاران 1389 ص 67).
در هزاره سوم فن آوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه جهانی28 منظور شده است و دستاوردهای ناشی از آن،چنان با زندگی مردم عجین گردیده که روی گردانی از آن اختلالی عظیم در جامعه و رفاه وآسایش مردم به وجود می آورد.عصر فعلی را برخی عصر اطلاعات لقب داده اند.این نام گذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. توسعه کمی فن آوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت،تغییر در شیوه برنامه ریزی کاری،‌تغییر در نیازهای بازار29،تغییر در ماهیت سازمان ها،تغییر در قوانین و مقررات و… شده است.فن آوری اطلاعات شیوه انجام کار را تغییر داده و از جمله با به میدان آوردن تجارت الکترونیک30 باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی31، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبایی که با آن ها در تعامل هستیم و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید(عظیمی، 1389، ص 16).
اطلاعات منبع قوی است که اغلب اشاره دارد به خون زندگی سازمان تجاری و برای تمام سازمان ها مهم است.نوع اطلاعات هر زمان می تواند موجب مزیت رقابتی 32نسبت به سایر سازمان ها در عصر اطلاعات شود.اطلاعات دارایی اصلی یک سازمان تجاری است. هدف اصلی بیشتر سازمان های تجاری کسب سود از تجارت برای خودشان یا سهامدارانشان 33می باشد.
2-1-2) تاریخچه فن آوری اطلاعات
واژه فن آوری اطلاعات از اواخر دهه 1970 برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فن آوری تمامی گونه های کامپیوترها،سخت افزار، نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباطات بین دو کامپیوتر و ارتباط یک کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره است تا شبکه های جهان گستر که در زمره فن آوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج درصد هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در دهه 1980 به عنوان پانزده درصد و در انتهای1990 به پنجاه درصد کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار است که یک مزیت استراتژیک برای شرکت ها محسوب می شود (محمدیان روشن 1389، ص 18).
با شروع دهه 70 و تا اواسط دهه 80 با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا استراتژی های خود را به سمت استفاده از فن آوری کامپیوتر جهت دهی کنند. اما از آن جا که این موج با کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی34، پایین آمدن هزینه پردازشگرها، ظهور شبکه های قوی سرویس دهنده 35/ سرویس گیرنده36 و رشد فن آوری در دو حوزه الکترونیک و ارتباطات مواجه شد،فن آوری اطلاعات به عنوان گزینه ای جهت تبدیل به مزیت رقابتی پیش روی سازمان ها قرار گرفت. در این راه ابزارهای مفهومی قوی نظیر مدل چهارچوب شبکه استراتژیک37 مک فاردن در 1983، مدل مراحل رشد نولان38 در 1979، و نیز روش های ساختار یافته ای چون، عامل حیاتی موفقیت رکارت39 در 1979، یا برنامه ریزی سیستم های کسب و کار ارایه شده در 1984 توسط شرکت IBM ظهور یافتند. شرکت های مشاوره ای مدل های مختلفی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم های اطلاعاتی ارایه داده اند که غالبا مفاهیم مشترک
داشته اند.در سال 1985 پورتر و میلار40 نخستین بار مفاهیم زنجیره ارزش41 ونیروهای پنج گانه42 را در مدیریت استراتژیک IT توسعه دارند.و مک فارلان43 با استفاده از مفاهیم استراتژی های عمومی44 پورتر استراتژی ها فن آوری اطلاعات را در سه رده تقسیم بندی کرد: (احمدی و همکاران،1383،ص ص13-10)
رده نخست: رده اول این تقسیم بندی استراتژی سیستم های اطلاعاتی است. مجموعه ای از روش ها و تکنیک های جامع که در برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند.
رده دوم: استراتژی های فن آوری اطلاعات45 است. استراتژی های این بخش ارایه مسیری است به منظور ارزیابی استانداردسازی و نظارت بر معماری فن آوری اطلاعات در سازمان از سخت افزارها، نرم افزارهای کاربردی، سیستم عامل ها، زیرساخت های ارتباطی، پایگاه های داده، و غیره.


دیدگاهتان را بنویسید