دانلود پایان نامه
2-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….54
1-2-3 دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف……………………………………………………………………..54
2-2-3 دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………………….54
3-3جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………55
4-3فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………56
5-3تعریف مفاهیم و واژه های اساسی تحقیق………………………………………………………………….56
6-3ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………62
7-3روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………62
فصل چهارم
1-4مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………67
2-4 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………67
3-4بررسی نرمال بو.دن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………69
4-4بررسی خطی بودن…………………………………………………………………………………………………70
5-4 بررسی مدلها ………………………………………………………………………………………………………72
6-4 بررسی ارتباط در یک مدل چندگانه ………………………………………………………………………….81
7-4 بررسی میزان قدرت پیش بینی و اعتبار مدل……………………………………………………………….83
فصل پنجم
1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 86
2-5 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….86
3-5 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………88
4-5پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….91
5-5 مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………92
فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………..93
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..95

فهرست جداول و نمودارها
جدول1-4 آماره های توصیفی برای متغیرهای وابسته و مستقل به صورت انباشته………………68
جدول2-4 شاخصهای مرکزی ……………………………………………………………………………….68
جدول 3-4 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف…………..………………………………………………69
جدول 4-4 خروجی آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………….73
جدول 5-4 خروجی آزمون همگنی واریانس فرضیه دوم………………………………..……………76
جدول 6-4 خروجی آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….77
جدول 7-4 خروجی آزمون همگنی واریانس فرضیه چهارم…………………………………………..79
جدول 8-4 خروجی آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………80
جدول9-4 خروجی آزمون دریک مدل چندگانه………………………………………………………….82
جدول 10-4 خروجی Eview ………………………………………………………………………………83
جدول 11-4 خروجی ازمون t زوجی………………………………………………………………………84
فصل اول
طرح وکلیات تحقیق
١-١ مقدمه
اطلاعات نقش بسیار مهمی را در عرصه های مختلف تصمیم گیری ایفا می کند. اساساٌ تصمیماتی که مبتنی بر اطلاعات نبوده قادر به برآورده کردن خواسته تصمیم گیرنده نمی باشد .اطلاعات باید دارای ویژگیهای کیفی مناسبی باشد تا بتواند مبنای درستی برای تصمیم گیری فراهم نماید. ویکری (١٩٨۵) ویژگیهای کیفی اطلاعات را بدین گونه تعریف می کند : ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود. بر اساس چارچوب نظری یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات قابل اتکا بودن آن می باشد. در نبود این ویژگی کیفی هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات با ریسک بالایی همراه خواهد بود.
لذا سرمایه گذاران اعم از افراد و شرکتهای سرمایه گذاری در حال حاضر نگرانی زیادی در خصوص سرمایه گذاری در زمینه های متفاوت و حتی سهام شرکتها دارند. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند. در واقع یکی از اولین سوالاتی که در ذهن هر سرمایه گذار فردی یا نهادی در بازار سرمایه شکل می گیرد این است که آیا می توان با استفاده از اطلاعات موجود قیمت ها را پیش بینی کرد؟ آیا می توان استراتژی هایی برای پیروز شدن بر بازار کشف کرد؟ آیا می توان با بکارگیری این اطلاعات و روش های خاص معامله ، بازدهی بیش از متوسط بازار بدست آورد؟
طبق تحقیقاتی که در جهان برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام انجام پذیرفته ، مشخص گردیده که عوامل متعددی شامل عوامل بیرونی همانند سیاست های کلان اقتصادی دولت ، مسائل سیاسی درون کشور و خارج کشور ، تورم ،……. و عوامل درونی شرکت مانند کیفیت مدیریت، کارایی عملیاتی شرکت ، ساختار مالی شرکت ، ……. بر بازده سهام شرکت موثر هستند.
همچنین مدارک و شواهد قابل توجهی مبتنی بر ارتباط بازارهای سهام بین اللمللی (روون هورست، ١٩٩٨ ) و عوامل موثر چشمگیری بر بازدهی سهام موردانتظار این بازارها وجود دارد (هوگن و بکر، ١٩٩۶ )، لذا با توجه به این موارد منطقی است که استنتاج نماییم روشهای موفق برای دستیابی به سود غیر نرمال در یک بازار را می توان به بازار هایی با رفتاری مشابه تعمیم داد.
سرمایه گذاران و سفته بازان مدام در حال بررسی و جستجو برای یافتن روشهای مطمئن تر به منظور یافتن جهت بازار ، کشف سهام مناسب برای خرید و زمان مناسب برای ورود و خروج از آن سهام می باشند. در بازار سرمایه سرمایه گذاران و سفته بازان بسیار موفقی می توان یافت که با بینش و قدرت قضاوت خود در مورد بازار توان ایجاد سود بالایی دارند. در مطالعات مرتبط با بازار سرمایه در طی سالهای گذشته ، دو مکتب فکری کاملاٌ متمایز ایجاد گردیده است، این دو مکتب در پاسخ دادن به مشکل معامله گران برای یافتن پاسخ به دو سوال چه سهمی6و چه زمانی 7 رویه ای کاملاٌ متفاوت دارند. در بازار سرمایه عموماٌ این دو دسته را به نام تحلیل بنیادی8 و تحلیل تکنیکی9 می نامند.

همواره برای سرمایه گذاران کارایی این دو دسته مورد تردید و بحث برانگیز بوده است . یکی از مواردی که در سال‌های اخیر در بازار‌های جهانی و به تازگی در ایران نیز در انتخاب و خریدسهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است روش CANSLIM (کنسلیم) می باشد که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد. در این تحقیق به ارتباط چند متغیر مدل کنسلیم با بازدهی سهام می پردازیم.
2-1 (تشریح و بیان موضوع
همانطوریکه در قسمت قبل )مقدمه( عنوان گردید در ادبیات علوم مالی نرخ بازدهی نرمال و غیرنرمال دارای اهمیت ویژه ای است و همیشه این مساله وجود دارد که چگونه می توان این دو عامل کلیدی را برای تصمیم گیری پیش بینی نمود و برای اندازه گیری عملکرد آنها را محاسبه نمود.
سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار به منظور موفقیت در سرمایه گذاری تلاش می نمایند تا بهترین سهم را انتخاب کنند و قیمت آتی آن را پیش بینی نمایند. سرمایه گذاران به منظور دستیابی به این هدف ، روش های مختلفی را در پیش می گیرند و از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند. بیشتر معامله گران اوراق بهادار خود را در یکی از دو دسته تحلیل گران تکنیکی و یا فاندامنتال (بنیادی) می دانند. در تحلیل تکنیکی از نمودار قیمتها ،‌حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمتها استفاده می شود. در تحلیل تکنیکی محتوی اطلاعاتی فقط قیمت و حجم معاملات است. در حالیکه در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از اطلاعات بسیار وسیعی مانند اطلاعات درون شرکتی (سود هر سهم، فروش ، نسبتهای مالی، ظرفیت، طرحهای توسعه، سوبسیدها و…..) و اطلاعات برون شرکتی (صادرات و واردات کالاها، تعرفه های گمرکی ، نرخ سود بانکی ، تورم، نرخ ارز، رشد افتصادی ، نرخ سود بانکی، قیمت نفت، تحولات سیاسی، وضعیت رقباو…..) استفاده می کند .
در این تحقیق به رویکرد کنسلیم می پردازیم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد .کنسلیم توسط کارشناس معروف بازار سرمایه ویلیام اونیل صاحب پرتیراژترین روزنامه مالی آمریکا تدوین شده است. کنسلیم مبتنی بر رشد عایدی فصل جاری هر سهم10 ، متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم11 ، محصول جدید،قرارداد جدیدو یا مدیریت جدید12، تعداد سهام شناور 13، پیش‌رو بودن صنعت سهم 14 ، مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت15 ، جهت حرکت بازار 16می باشد.
لذا قصد داریم چندین متغیر مدل کنسلیم ، ارتباط و قابلیت اجرای آن در بازار سرمایه ایران به منظور وجود بازدهی غیرنرمال مورد بررسی قرار دهیم. سپس داده های تاریخی بازار سرمایه ایران که موضوع مطالعه انتخاب سهام کنسلیم می باشد برای آزمون بازدهی نرمال و غیرنرمال بکار گرفته می شود. اگر بازدهی غیر نرمال بدست آمد ،می توان قابلیت اجرای موفق رویکرد کنسلیم را در ایران نتیجه گرفت.
به منظور تحلیل صحیح بازار ایران باید تمثیلی از اوراق بهادار که منعکس کننده عملکرد بازار ایران باشد را تعریف نماییم لذا می توان از شاخص کل استفاده نمود. برای اینکه اثر بازار را در حرکات قیمت سهم اندازه گیری نماییم، شاخص معیاری را که از بازدهی گذشته سهام موجود در نمونه در طی محدوده زمانی تحقیق را تعریف می نماییم و سپس به مقایسه تفاوت درصدی شاخص کل و شاخص معیار می پردازیم.
در ابتدا دو فاکتور رشد درآمد و جهت حرکت بازار را بررسی می کنیم.کنسلیم برای بررسی فاکتور عایدی هر سهم ، ای پی اس سالیانه و فصلی را درنظر می گیرد که به دلیل فقدان اطلاعات در این مقاله به ای پی اس سالیانه می پردازیم.
جهت بررسی عایدی هر سهم ، بعلت عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن است که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند . لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات در این مقاله برای اطلاعات ای پی اس از جریان نقدی هر سهم 17 استفاده می شود که مقیاس صحیح تری می باشد.
در این راستا بررسی خواهیم کرد که :
آیا با استفاده از رویکرد کنسلیم می توان بازدهی غیرنرمال کسب کرد یا نه ؟
آیا رابطه معنی داری بین چندین متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام وجود دارد یا نه ؟
3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود بازار سرمایه قوی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیزمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می پردازد و دو دلیل ذکر شده از جمله دلایل مهم تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.اما تخصیص، هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اساسی بازار متشکل سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود، جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سمت فعالیتهای پربازده تر است.
در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند. وظیفه مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار می باشد. قیمت در این بازار براساس سفارشهای خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود.پس دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و بازده مناسب کسب نمایند.
تجربیات نشان داده است که همواره رابطه ای خطی و مثبت میان ریسک و بازده برقرار است. یعنی فردی که انتظار بازده بالاتری را دارد، بایستی ریسک بیشتری را متحمل شود و برعکس. هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نیز نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت می باشد. حال سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند و برای این منظور از مدلهای بسیار متفاوتی استفاده می نمایند. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته است روش کنسلیم می باشد که از این مدل اخیراٌ بطور وسیعی استفاده می شود و چنانچه نتیجه این پژوهش به گونه ای باشد که بتوان در ایران از آن استفاده نمود،ابزار مفیدی برای تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه بدست خواهد آمد و در کنار سایر مدلها می تواند به این تصمیم گیرندگان کمک وافری نماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1 )اهداف تحقیق
سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و قیمت گذاری سهام مربوط می شود استفاده می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.
هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.
5-1 )فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق: بین متغیرهای رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
فرضیه اول : بین متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین جهت حرکت بازار و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین پیش‌رو بودن صنعت سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین تعداد سهام شناور در یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
6-1 ) روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر رابطه بین پنج متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام را بررسی می کند و یک تحقیق کاربردی – همبستگی – پس رویدادی می باشد.
لذا از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات همبستگی محسوب می شود .
همچنین از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته ) است.
کاربردی بودن تحقیق از آن رو است که هدف این تحقیق کشف کارایی رویکرد کنسلیم در بازار سرمایه می باشد. محقق در تلاش است تا قابلیت استفاده از این روش را برای کسب بازدهی مثبت غیر نرمال آزمون نماید.
7-1 ) روش گردآوری اطلاعات و داده ها
اطلاعات مورد نیاز در رابطه با مبانی نظری تحقیق از کتب و مقالات تخصصی جمع آوری شده است و لیکن داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک اطلاعاتی جامع شرکتها در سایت رسمی اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی تدبیرپرداز و نیز ره آورد نوین حسب مورد استخراج می گردد.
8- 1 ) جامعه آماری و نحوه نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
شرکت های عضو در نمونه از بین شرکت های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند انتخاب شده اند:
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشند.
ماهیت فعالیت آنها سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشد، چرا که ماهیت فعالیت این شرکتها متفاوت بوده و بر نتایج تحقیق اثرگذار است.
طی دوره زمانی موردنظر سهام آنها حداقل هر 3 ماه یکبار معامله شده باشد. چون توقف بیش از حد معاملات شرکت، اثر رفتاری منفی بین معامله گران دارد.
اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.
9-1) محدوده زمانی و مکانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای ۸۶- ۸۲ هجری شمسی می باشد و و برای کاراتر نمودن تحقیق سال ۸۶-۸۷ را بعنوان یک نمونه عملی در نظر گرفته تا بتوانیم در صورت امکان مدلی را برای استفاده سرمایه گذاران عرضه نماییم. محدوده مکانی تحقیق در برگیرنده بورس اوراق بهادار تهران می با شد.
10-١) تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی تحقیق
۱- بازده سرمایه گذاری :
حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی تقسیم بر جریان نقدی خروجی ” نرخ بازده سرمایه گذاری ” را مشخص می نماید. به منظور محاسبه از رابطه زیر استفاده می شود :‌
r_it=(D_1+P_2 (1+α+β)-(〖P_1+c〗_α))/〖P_1+c〗_α *100
که در آن D_t سود نقدی پرداختی
α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است.
β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C مبلغ اسمی پرداخت شده بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (و مطالبات)
۲- عایدی سالیانه هر سهم
رشد سالانه عایدی هر سهم که ویلیام اونیل این کار را به طور متوسط برای پنج تا ده سال برای شرکتهای مختلف بررسی کرده و به این نتیجه رسید که سهام‌هایی که صعودی بوده‌اند همگی دارای متوسط رشد سالانه عایدی هر سهم بالای ٢۵% بوده‌اند (اونیل;٢٠٠٢).
نکته مهم در محاسبه عایدی هر سهم توجه به متوسط سالانه آن می‌باشد. زیرا ممکن است شرکتی مقداری از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری یا تحقیق و توسعه نماید و در یک یا دو سال عایدی هر سهم پایین‌تر از متوسط را تجربه نماید. اما این سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد، رشد قابل توجهی در عایدی را ایجاد خواهد کرد که لزوم میانگین گرفتن از ای پی اس را در خلال سالیان متفاوت توجیه می‌کند(اونیل;٢٠٠٢).
به دلیل اینکه اصول و استانداردهای GAAP18 در امریکا برای گزارش درآمد از ایران دقیق تر می باشد ، لذا به دلیل عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن است که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند .لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات در این مقاله برای اطلاعات عایدی هر سهم از جریان نقدی هر سهم 19 استفاده می شود که مقیاس صحیح تری می باشد. در این مقاله از جریان نقدی هر سهم به جای EPS استفاده شده است.
٣- جریان نقدی هر سهم : حاصل تقسیم جریان نقدی عملیاتی بر تعداد سهام می باشد.
4 – سهام شناور بازار
تعداد سهامی از شرکت که در دست مردم است یا به اصطلاح علمی بازار سرمایه سهام شناور بازار را گویند. ویلیام اونیل در بررسی خود روی سهام موفق بازار به این نتیجه رسید که اکثر سهام‌ موفق دارای سهام شناور کم‌تر از ٢۵% بوده‌اند. دلیل این امر نیز واضح است زیرا سهمی که در دست مردم زیاد باشد، تغییرات‌اندکی می‌کند و دقیقاً مانند سنگ بزرگی است که تکان دادن آن مشکل است. اما سهمی که تعداد شناور آن کم باشد به راحتی قابل نوسان و نوسان‌گیری است. البته باید توجه کرد که این گونه سهام چون عرضه و تقاضای کمی دارند، درصد نقد شوندگی آن‌ها نیز کم است (اونیل;٢٠٠٢).
5- پیش‌رو بودن صنعت
پیش‌رو بودن صنعتی که سهم جزو آن است و توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است. بهترین سهم در بدترین گروه صنعتی بدتر از بدترین سهم در بهترین گروه صنعتی است.
توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است و گروه صنعتی پیش‌رو را معمولاً براساس مفهومی به نام قدرت نسبی معین می‌کنیم. در این روش قدرت هر شاخص صنعتی را نسبت به یک شاخص مرجع می‌سنجیم. چنان‌چه قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع بالاتر باشد گروه صنعتی یک گروه پیش‌رو است و اگر قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع پایین‌تر باشد، گروه صنعتی یک گروه پس‌رو است (کنی، ١٣٨۵).
سهام‌ مناسب در تحقیقات ویلیام اونیل از قدرت نسبی ٨٧ نسبت به شاخص مرجع برخوردار بوده‌اند (اونیل;٢٠٠٢) . هم‌چنین در بازارهای نزولی پس از پایان بازار و شروع بازار صعودی انتظار این است که گروه صنایع مادر (مثل ماشین آلات ، معادن، انفورماتیک، پتروشیمی)، جزو صنایع پیش‌رو باشند.
6-شاخص قدرت نسبی(RSI )
آقای وایلدر در سال ١٩٧٨ این شاخص را معرفی کرد. این شاخص مقدار سودهای اخیر بازار سهام را با ضررهای اخیر آن مقایسه می کند و اطلاعات حاصله را به صورت عددی در بازه ٠ تا ١٠٠ باز می گرداند . برای این محاسبه تنها از یک پارامتر منفرد یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتاب خود استفاده از دوره ١۴ روزه را توصیه کرد. رابطه RSI به صورت زیر می باشد:
RSI = 100 – 100/(1+RS)
Average Gain = (Total Gains)/n
Average Loss = (Total Losses)/n
First RS = (Average Gain)⁄(Average Loss)
Smoothed RS = ([(previous Average Gain)*13+Current Gain]/14)/([(previous Average Loss )*13+Current Loss]/14)
Average Gain : میانگین سود
Average Loss : میانگین ضرر
Total Gain : کل سود
Total Loss : کل ضرر
Smoothed RS : RS تعدیل شده
n :تعداد دوره های RSI
حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از ٧٠ نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از ٣٠ نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروشهای هیجانی می باشد . البته به طور مثال در یک روند صعودی قدرتمند، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. لذا اونیل در یک بازار صعودی قدرت نسبی ٨٧ را نسبت به شاخص مرجع برای سهام مناسب در نظر می گیرد.
7- مالکیت موسسه‌ای (مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی)
مالکیت نهادی در بر گیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه گذاری و یا سایر شرکتهای تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت ، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می شود.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای انتخاب و وارد کردن یک سهم به پرتفوی خود از گروه‌های تحقیقاتی بسیار قوی سود می‌برند. ویلیام اونیل به این نتیجه رسید که وقتی سهمی به تازگی وارد پرتفوی یک یا چند شرکت سرمایه‌گذاری شده باشد، سهمی است که پتانسیل رشد خوبی را دارد. به این ترتیب ما از گروه تحقیقات و مشاوره شرکت‌های حقوقی بزرگ به نفع خود استفاده می‌کنیم (اونیل;٢٠٠٢).
8- جهت حرکت بازار
وقتی از ویلیام اونیل پرسیدند که بهترین شیوه چیدن CANSLIM طبق وزن آن چیست گفت: MANSLIC؛ یعنی عامل جهت بازار مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری و تحلیل به شمار می‌رود. در بازار نزولی، حتی بهترین سهام نیز قدرت چندانی برای صعود ندارند. حال آن‌که در بازار صعودی برخی سهام بد نیز رشد خوبی را تجربه می‌کنند(اونیل;٢٠٠٢).
1۱-۱) ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد گردید. در فصل یک کلیات و مقدمات تحقیق بیان شد. در فصل دو ابتدا مبانی نظری تحقیق ارائه خواهد شد و سپس به بیان پیشینه تحقیقات انجام شده راجع به موضوع تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. فصل سه جامعه و نمونه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات را تشریح خواهد کرد. فصل چهارم اختصاص به اندازه گیری متغیرها و بیان آزمون های آماری و نتایج حاصله دارد و نهایتاٌ فصل پنجم ضمن تشریح محدودیت های تحقیق به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی خواهد پرداخت.

فصل دوم
ادبیات و موضوع تحقیق
1-2 مقدمه
دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری زمانی در یک کشور تسریع می گردد که آن کشور دارای بازارهای سرمایه فعال و قابل اعتماد باشد. وجود بازارهای بورس فعال همواره سرمایه گذاران متعددی را به تکاپو واداشته و جریان سرمایه و منابع مالی را به بخش های مولد تسریع می نماید. در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به پول نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند، لذا اولین پرسشی که در ذهن هر سرمایه گذار حقیقی یا نهادی در بازار سرمایه شکل می گیرد این است که آیا می توان قیمتها را پیش بینی نمود و با بکارگیری روش های خاص بازدهی (بعد از تعدیل ریسک) بیش از متوسط بازار بدست آورد. هر سرمایه گذار ریسک گریزی با ورود به بازار سعی دارد که بازدهی خود را حداکثر و ریسک خود را حداقل نماید، پس در اولین گام به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا می تواند بازدهی خود را (بدون افزایش در ریسک ) افزایش دهد و یا ریسک خود را (بدون کاهش در بازدهی )کاهش دهد. حال سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود نیازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال برای انتخاب سهام و روند آن در آینده استفاده نمایند که بدین منظور از تحلیلهای بنیادی و تکنیکی استفاده می نمایند.
2-2 مفهوم بازده
1-2-2 بازده
بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود(تهرانی و نوربخش ، 1382) و اصطلاحاٌ نرخ بازده ( نرخ عایدی) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود(راعی و تلنگی،1383).
به منظور اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. به بیان دیگر حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی « نرخ بازده سرمایه گذاری » را مشخص خواهد نمود.
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی ، در یک دوره معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت بدست می آید که منافع حاصل از مالکیت به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت می شود که عمده ترین آنها عبارتند از (گل ارضی،1379):
سود نقدی
افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
از این رو رابطه کلی برای نمایش بازده نحقق یافته سهام عادی عبارت است از :
(2-1) r_u=(D_t+P_2 (1+α+β)-(P_1+C_α))/(P_1+ C_α )*100
که در آن D_t سود نقدی پرداختی
α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است.
β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C مبلغ اسمی پرداخت شده بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ( و مطالبات )
2-2-2 نرخ بازده مورد انتظار
هرگاه بازده آتی پیش بینی شود و در احتمال رخداد هر یک از پیش بینی ها ضرب شود و هریک از آنها با یکدیگر جمع شوند ، حاصل آن « نرخ بازده مورد انتظار» خواهد بود. این نرخ بازده ، سرمایه گذار را از متوسط پاداشی که پیش بینی می شود طی یک دوره خاص بدست آید مطلع می نماید.
3-2-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه این دو بحث در مسایل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده تحقق یافته ، بازده ای است که واقع شده است، یا بازدهی است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که به وقوع پیوسته و واقع شده است و منظور از بازده در این تحقیق، بازده تحقق یافته و یا بازده تاریخی است.
بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد(تهرانی و نوربخش، 1382).
4-2-2 ) الگوهای زمانی در بازده
مقالات متعددی وجود الگوهای منظمی از بازده را بسته به زمانهای مختلف در روز، روزهای مختلف در هفته و ماههای خاصی از سال گزارش نموده اند. بعنوان مثال تحقیقات گیبونز و هس20 و هریس21 نشان می دهد که بازدهی روزهای دوشنبه در بورس نیویورک بسیار کمتر از سایر روزهاست بطوریکه بیشترین بازدهی منفی در روز دوشنبه در اولین 45 دقیقه شروع معاملات است. در عین حال مطالعات زیادی نشان می دهند که بازدهی در ماه ژانویه اساساٌ بیشتر از بازدهی نسبت به دیگر ماههای سال است که این موضوع به ویژه در مورد شرکتهای کوچک صادق است. بطوریکه تحقیقات فاما در محدوده زمانی 1941 تا 1981 نشان می دهد که بازدهی برای شرکتهای کوچک در ماه ژانویه بزرگتر از میانگین بازدهی در این ماه برای شرکتهای بزرگ است. تحقیقات کانو و همکارش22 ارتباط قوی بین اندازه شرکت و اثر ژانویه را در بورس سهام توکیو نشان می دهد.
تحقیق گالت کیم23 در خصوص 17 کشور از جمله امریکا نشان می دهد که در تمام 17 کشور مورد بررسی بازدهی ماه ژانویه بسیار بزرگتر از بازدهی نسبت به ماههای دیگر به غیر از ژانویه است. شایان ذکر است که اثر ژانویه توسط کیم در مورد اوراق قرضه نیز گزارش شده است.
5-2-2بازده و ویژگیهای شرکتی
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که برخی از ویژگیهای شرکتی نظیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری و نسبت سود به قیمت هر سهم با بازده اضافی ارتباط دارند. رابطه بین بازده اضافی و ویژگیهای شرکتی پذیرش مفهوم بازار کارا را مشکل نموده است و از آنجا که در بازارهای کارا بدست آوردن بازده اضافی بر اساس خصوصیات قابل مشاهده شرکتی امکان پذیر نیست لذا روابط بدست آمده بین بازده اضافی و ویژگیهای شرکتی بعنوان استثناهای24 بازار سرمایه تلقی می شوند. مضافاٌ اینکه در این خصوص دلایل زیر مطرح می شوند:

محققین مختلف از اطلاعات یکسانی استفاده کرده اند و لیکن بعضاٌ نتایج متفاوتی بدست آوردند لذا روابط مشاهده شده واقعی نیست.
به دلیل اینکه آزمونهای آماری مورد استفاده فقط به بررسی یک متغیر پرداخته اند و نه چندین متغیر به صورت همزمان از این رو آزمونهای آماری روابط را بیش از مقدار واقعی25 بیان نموده اند.
به دلیل استفاده از مدل CAPM 26 جهت تعیین بازده مورد انتظار و اینکه این مدل، بازده مورد انتظار را کمتر از حد واقعی نشان می دهد در نتیجه بازده اضافی مشاهده شده است .
اثر اندازه27 :
اثر اندازه اولین متغیر شرکتی است که ارتباط آن با بازده اضافی مورد بررسی قرار گرفته است. بطوریکه بانز28 اولین مقاله را در مورد اثر اندازه منتشر نمود. تحقیق وی در بورس نیویورک نشان می دهد که می توان با نگهداری سهام شرکتهای کوچک بازده اضافی بدست آورد بطوریکه تفاوت بازدهی شرکتهای خیلی بزرگ و خیلی کوچک در هر سال 8/19 % است. در عین حال بازده اضافی واقعی از نگهداری 20% از کوچکترین شرکتهای داخل نمونه بدست می آید. تحقیق بانز همچنین نشان می دهد که اگرچه بطور میانگین بازده حاصل از کوچکترین شرکتها ، بزرگ و از نظر آماری قابل ملاحظه است و لیکن در برخی دوره ها شرکتهای بزرگ عملکرد بهتری نسبت به شرکتهای کوچک داشتند.
در تحقیق دیگری فرض شده است که مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای به صورت نامناسب بازده مورد انتظار را اندازه گیری می کند لذا باعث می شود که بازده اضافی آشکار شود. استدلال آنها این است که بتا برای شرکتهای کوچک، خیلی پایین تخمین زده می شود در نتیجه تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار مثبت خواهد بود. دو دلیل عمده در خصوص اینکه چرا بتا پایین تخمین زده می شود ارائه شده است. رول و رین گانوم29 عنوان نمودند از آنجا که شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ کمتر معامله می شوند از این رو معاملات ناهمزمان30 منجر به تخمین پایین بتا می شود. هرتزل و کریستی اظهار می دارند که به دلیل اینکه شرکتهایی که اندازه کوچک دارند شرایط اقتصادی آنها متغیر است و این به مفهوم ریسکس تر بودن این شرکتهاست حال آنکه بتا که معیار ریسک شرکت است و بر اساس اطلاعات گذشته محاسبه می شود قادر به تصحیح ریسک واقعی شرکتها نبوده لذا در این قبیل تحقیقات با استفاده از مدل چند عاملی بازده مورد انتظار تخمین زده شد، برای مثال در تحقیقی که چان ، چن وهسیک 31 انجام دادند از مدل آربیتراژ به منظور اندازه گیری بازده مورد انتظار در 20 پرتفوی مختلف بر اساس اندازه شرکت استفاده گردید و مشاهده شد که تفاوت در بازده اضافی، بین شرکتهای کوچک و بزرگ وجود دارد و لیکن تفاوت قابل ملاحظه ای با روشی که در آن از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای محاسبه بازده استفاده می شود وجود دارد و لذا نتیجه گرفتند که در صورتیکه از مدل مناسبی به منظور محاسبه بازده مورد انتظار استفاده شود در این صورت اثر اندازه مشاهده نمی شود.
نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری:
فاما و فرنچ در سال 1988 ولاکنی شوک، اشلیفر و ویشی32 در سال 1993 ارتباط بین بازده اضافی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری را بررسی نمودند بطوریکه در تحقیق خود به منظور کنترل اثر اندازه شرکت ابتدا سهام مختلف را از نظر اندازه در 5 گروه مختلف طبقه بندی نمودند و سپس در هر یک از پنج گروه هم اندازه بر اساس نسبت M/B طبقه بندی نمودند و مشاهده کردند که تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکتهایی با نسبت بالای M/B و شرکتهای با نسبت پایین M/B وجود دارد.
نسبت سود به قیمت هر سهم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باسو 33در تحقیق خود رابطه مستقیم بین بازده اضافی و نسبت E/P مشاهده نمود. رین گانوم شواهد و مدارک تجربی مبتنی بر ارتباط قوی نسبت E/P با اثر اندازه را بدست آورد. فاما و فرنچ مشاهده نمودند زمانیکه به اثر اندازه و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری توجه می شود اثر نسبت سود به قیمت ظاهر نمی شود و اینگونه استدلال نمودند که نسبت E/P بعنوان نماینده ای برای دیگر اثرات است.
3-2 مروری بر تحلیل بنیادی و تکنیکال و روش کنسیلم


دیدگاهتان را بنویسید